Regulamin konkursu o bilet wstępu na Aicon 2020 #2

0
 • INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs o bilet na Aicon 2020. 
 2. Konkurs polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe i wstawienie pracy w komentarzu pod postem konkursowym na profilu społecznościowym.
 3. Organizatorem konkursu jest Informator Konwentowy, zwany dalej „Organizatorem”. Fundatorem nagrody jest Tsuru zwany dalej „Fundatorem”.
 4. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Serwis Facebook nie jest sponsorem, nie administruje, nie zarządza ani nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za konkurs.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 09-02-2020 – 16-02-2020.

 

 • ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników i rodzin Organizatora Konkursu oraz Fundatora nagrody. Osoby które nie są pełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica na udział w wydarzeniu, którego wzór znajduje się na stronie Fundatora.
 2. By zostać Uczestnikiem Konkursu, należy umieścić swoją odpowiedź pod postem konkursowym, w terminie nie późniejszym niż 23:59, 16-02-2020.
 3. Pracą konkursową jest tekst złożony zawierający od 8 do 15 zdań lub wersów. Może przybrać formę opisu lub wiersza.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Uczestnik może zgłosić tylko jeden post w konkursie i korzystać z jednego profilu.

 

 • PRZEBIEG KONKURSU I DYSTRYBUCJA NAGRÓD
 1. Przewidziana jest jedna nagroda główna w postaci podwójnego biletu na konwent Aicon 2020, odbywającego się w dniach 14-15.03.2020 r w Rybniku.
 2. By zostać Uczestnikiem Konkursu, należy wstawić swoją pracę pod postem konkursowym, w terminie nie późniejszym niż 23:59, 16-02-2020.
 3. Zwycięzcę w konkursie wyłoni jury.
  1. Jury konkursu stanowią członkowie redakcji IK
  2. Praca zostanie wyłoniona w oparciu o głosowanie. Zwycięży praca, która otrzyma najwięcej głosów.
 4. Prace niecenzuralne oraz obraźliwe będą usuwane, a ich autorzy zostaną usunięci z listy uczestników. 
 5. Wyniki konkursu, zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 19-02-2020, na oficjalnej stronie serwisu Organizatora oraz na jego fanpage’u.
 6. Zwycięzcy mają obowiązek skontaktować się z Organizatorem Konkursu za pomocą funkcji Facebook „Wiadomość” na profilu, podając swoje dane adresowe do wysyłki nagrody.
 7. Jeżeli Zwycięzcy nie skontaktują się z organizatorem w terminie 1 dnia  od ogłoszenia wyników konkursu, Organizator wybierze osobę, która zajęła kolejne miejsce, w w celu przekazania nagrody.
 8. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 roku, o ochronie danych osobowych, jest Organizator.
 9. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.)
 10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 11. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, N. 201, poz. 1540 z późn. zm.)
 12. Zgłoszone do Konkursu odpowiedzi nie mogą zawierać treści obraźliwych, uznanych za niecenzuralne, prawnie zakazanych lub naruszających prawa osób trzecich.
 13. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród bez podania przyczyny.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin przez czas trwania Konkursu dostępny będzie do wglądu na stronie: https://konwenty.info/regulamin-konkursu-o-bilet-wstepu-na-aicon-2020-2/

Podziel się.